Chia sẻ

Bát quái của khả năng bói pháp phương pháp hòa giải

Già Hàm l làm cho 2 0 18- 0 9- 0 3

Hà bắc   rồng mới mã

Bát quái xem bói của cơ bản trình tự là: giữ sự trong sạch ( bói giả tắm thay quần áo , bói đồ mức độ thay thanh tẩy ) , thụ mệnh ( nắm giữ xem bói chuyện gì ) , cầu thần ( thành kính niệm tụng cầu mong văn , lấy khiến thần trợ xem ) ,XemQuẻ , giải quẻ . Bài này trọng điểm thuyết minh khả năng củaXemQuẻ phương pháp (Giản hiệuBói pháp ) cùng giải quẻ phương pháp (Giản hiệuGiải pháp ) .

Một , bói sách số là55, bói lá số là5(Thuyết minh:55,5Xuất từ "Hà đồ ", mà lại5Là người ngón tay , ngón chân của sốNhãn )

1, phân bói lá 扐 doanh

Đem bói sách một phân thành hai ( dưới đây giản hiệu phân ) , mỗi bên đặt bói giả tả hữu ( cũng có thể là trước sau hoặc này cái đó , bài này lấy tả hữu làm thí dụ ) , mỗi bên bói lá5(5Cái là một tổ , dưới đồng ) , mỗi bên 扐 còn lại ( một loại là1,2,3,4, lúc sách số là5Của bội số thời thì khiến số dư là5) , mỗi bên tính nó doanh số (5Cái một tổ là một doanh , dưới đồng ) .

Khi trái ( hoặc phải ) là lạ số doanh lúc, thì phải ( hoặc trái ) là lạ số doanh của đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5, là số chẵn doanh của đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5; lúc trái ( hoặc phải ) là số chẵn doanh lúc, thì phải ( hoặc trái ) là số chẵn doanh của đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5, là lạ số doanh của đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5.

Lúc này , nó tổ hợp là lạ số lẻ của đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc2 *4 hoặc5=4 0 %, số lẻ chẵn của đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc2 * 1 hoặc5= 1 0 %, chẵn chẵn của đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc2 *4 hoặc5=4 0 %, chẵn số lẻ của đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc2 * 1 hoặc5= 1 0 %.

Nó khả năng của kết luận là: ( lấy chiến đấu trong mãnh công làm thí dụ ) số lẻ số lẻ là lớn thắng , số lẻ chẵn là thắng bên trong có bại ( tiểu thắng hoặc thắng thảm ) , chẵn số lẻ là cũng bại cũng thắng ( bại bên trong có thắng , bất bại không sao...nổi ) , chẵn chẵn là lớn bại . Nó giải pháp là: quẻ tượng—— xem hỏi sự tình —— xem sự tình của đoán .

2, phân bói lá 扐 hợp —— phân bói lá 扐 doanh (2Doanh )

Đem bói sách một phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá5, mỗi bên 扐 còn lại , hợp hai là một; sau đó ,Đem hơn sáchMột phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá5, mỗi bên 扐 còn lại , thảo luận nó doanh số . Thì:

Bói sách số

Phân bói lá 扐 hợp

Phân bói lá 扐 hợp

Doanh số

55

5 0

( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

45( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

Chín

4 0( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

Tám

45

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

4 0( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

Tám

35( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

Bảy

Doanh vào đôngXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là4 hoặc5 *4 hoặc5=64%, doanh số támXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là4 hoặc5 * 1 hoặc5 *2=32%, doanh số bảyXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là1 hoặc5 * 1 hoặc5 *2=4%.

Nguyên nhân thủ doanh là lạ đếm được đại thể tỉ lệ ước là64%+4%=68%, thủ doanh là số chẵn của đại thể tỉ lệ ước là32%. Nhị doanh là lạ , số chẵn của đại thể tỉ lệ cùng thủ doanh tướng đồng .

Nguyên nhân nó tổ hợp đại thể tỉ lệ ước là: số lẻ số lẻ0.68 * 0.68=46 .24%, số lẻ chẵn0.68 * 0 .32=2 1.76%, chẵn số lẻ0 .32 * 0.68=2 1.76%, chẵn chẵn0 .32 * 0 .32= 1 0 .24%.

Nó giải pháp là: quẻ tượng—— xem hỏi sự tình —— xem sự tình của đoán .

3, phân bói lá 扐 hợp —— phân bói lá 扐 hợp —— phân bói lá 扐 doanh (3Doanh )

Đem bói sách một phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá5, mỗi bên 扐 còn lại , hợp hai là một; sau đó ,Đem hơn sáchMột phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá5, mỗi bên 扐 còn lại , hợp hai là một; sau đó , lại một thứĐem hơn sáchMột phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá5, mỗi bên 扐 còn lại , thảo luận nó doanh số . Thì:

Bói sách số

Phân bói lá 扐 hợp

Phân bói lá 扐 hợp

Phân bói lá 扐 hợp

Doanh số

55

5 0

( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

45

( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

4 0( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

Tám

35( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

Bảy

4 0

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

35( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

Bảy

3 0( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

Sáu

45

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

4 0

( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

35( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

Bảy

3 0( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

Sáu

35

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

3 0( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

Sáu

25( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

Năm

Doanh số támXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là4 hoặc5 *4 hoặc5 *4 hoặc5=5 1.2%, doanh số bảyXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là4 hoặc5 * 1 hoặc5 *4 hoặc5 *3=38 .4%, doanh số sáuXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là4 hoặc5 * 1 hoặc5 * 1 hoặc5 *3=9 .6%, doanh số nămXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là1 hoặc5 * 1 hoặc5 * 1 hoặc5= 0.8%. ( chú thích: "Bảy" có thể quy "Một ", dưới đồng . )

Nguyên nhân thủ doanh là số chẵn của đại thể tỉ lệ ước là5 1.2%+9 .6%=6 0.8%, thủ doanh là lạ đếm được đại thể tỉ lệ ước là38 .4%+ 0.8%=39 .2%. Nhị doanh , tam doanh là lạ , số chẵn của đại thể tỉ lệ cùng thủ doanh tướng đồng .

Nguyên nhân nó tổ hợp đại thể tỉ lệ ước là: chẵn chẵn chẵn0.6 0 8 * 0.6 0 8 * 0.6 0 82 2.48%, chẵn chẵn số lẻ0.6 0 8 * 0.6 0 8 * 0 .392≈ 14 .49% , chẵn số lẻ chẵn 14 .49% , chẵn số lẻ số lẻ 0.6 0 8 * 0 .392 * 0 .392≈9 .34% , số lẻ chẵn chẵn 14 .46% , số lẻ chẵn số lẻ 9 .34% , số lẻ số lẻ chẵn 9 .34% , số lẻ số lẻ số lẻ 0 .392 * 0 .392 * 0 .392≈6 .0 2% .

Theo sau sản sinh bát quái cùng bát quái tượng , nó giải pháp biến là: bát quái tượng—— xem hỏi sự tình —— xem sự tình của đoán .

Hai , bói sách số là45 , bói lá số là 5(Thuyết minh:45 xuất từ "Lạc thư ")

4 , phân bói lá 扐 hợp —— phân bói lá 扐 hợp —— phân bói lá 扐 doanh (3 doanh )

Đem bói sách một phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá5, mỗi bên 扐 còn lại , hợp hai là một; sau đó ,Đem hơn sáchMột phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá5, mỗi bên 扐 còn lại , hợp hai là một; sau đó , lại một thứĐem hơn sáchMột phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá5, mỗi bên 扐 còn lại , thảo luận nó doanh số . Thì:

Bói sách số

Phân bói lá 扐 hợp

Phân bói lá 扐 hợp

Phân bói lá 扐 hợp

Doanh số

45

4 0

( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

35

( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

3 0( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

Sáu

25( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

Năm

3 0

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

25( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

Năm

2 0( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

Bốn

35

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

3 0

( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

25( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

Năm

2 0( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

Bốn

25

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

2 0( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

Bốn

15( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

Ba

Doanh số sáuXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là4 hoặc5 *4 hoặc5 *4 hoặc5=5 1.2%, doanh số nămXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là4 hoặc5 * 1 hoặc5 *4 hoặc5 *3=38 .4%, doanh số bốnXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là4 hoặc5 * 1 hoặc5 * 1 hoặc5 *3=9 .6%, doanh số baXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là1 hoặc5 * 1 hoặc5 * 1 hoặc5= 0.8%. Đồng bói pháp3So sánh, doanh số sáu , nămXuất hiện đại thể tỉ lệGia tăng thật lớn . ( chú thích:"ba" có thể quy "Một ", "Bốn" có thể quy "Sáu" .Số lẻ quy"Một ", lấy ứng "Thiên" ; số chẵn quy "Sáu ", lấy ứng "Địa" .)

Mỗi bên doanh số lẻ số chẵn xuất hiện đại thể tỉ lệ đồng bói pháp3. Mỗi bên doanh tổ hợp đại thể tỉ lệ đồng bói pháp3. Nó giải pháp đồng bói pháp3.

Ba , bói sách số là45 , bói lá số là 4(Thuyết minh:4 nguồn gốc từ bốn mùa , bốn phương)

5 , phân bói lá 扐 hợp —— phân bói lá 扐 hợp —— phân bói lá 扐 doanh

Đem bói sách một phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá4, mỗi bên 扐 còn lại ( một loại là1,2,3, lúc sách số là4Của bội số mùa còn lại số là4, dưới đồng ) , hợp hai là một; sau đó ,Đem hơn sáchMột phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá4, mỗi bên 扐 còn lại , hợp hai là một; sau đó , lại một thứĐem hơn sáchMột phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá4, mỗi bên 扐 còn lại , thảo luận nó doanh số . Thì:

Bói sách số

Phân bói lá 扐 hợp

Phân bói lá 扐 hợp

Phân bói lá 扐 hợp

Doanh số

45

4 0

36

( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

32( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

Tám

28( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

Bảy

32

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

28( đại thể tỉ lệ ước là4 hoặc5)

Bảy

24( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc5)

Sáu

Chú ý: lần thứ nhất phân bói lá 扐 hợp của kết quả chỉ có một cái4 0 , quá chỉ một , hiển không hợp lý . Cải thiện bói pháp 5 , liền xuất hiện bói pháp 6 .

6 , đi phân bói lá 扐 hợp —— phân bói lá 扐 hợp —— phân bói lá 扐 doanh (3 doanh )

Đem bói sách đi một ( lấy ra mộtSách, trí bàng không dùng , gọi là điMột, dưới đồng), đem hơn sách một phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá4, mỗi bên 扐 còn lại , hợp hai là một; sau đó ,Đem hơn sáchMột phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá4, mỗi bên 扐 còn lại , hợp hai là một; sau đó , lại một thứĐem hơn sáchMột phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá4, mỗi bên 扐 còn lại , thảo luận nó doanh số . Thì:

Bói sách số ( đi một )

Phân bói lá 扐 hợp

Phân bói lá 扐 hợp

Phân bói lá 扐 hợp

Doanh số

45(44)

4 0

( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

36

( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

32( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

Tám

28( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

Bảy

32

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc 1)

28( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

Bảy

24( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc 1)

Sáu

36

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

32

( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

28( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

Bảy

24( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

Sáu

28

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

24( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

Sáu

2 0( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

Năm

Doanh số támXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là3 hoặc4 *3 hoặc4 *3 hoặc44 2.19%, doanh số bảyXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là3 hoặc4 * 1 hoặc4 *3 hoặc4 *34 2.19%, doanh số sáuXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là3 hoặc4 * 1 hoặc4 * 1 hoặc4 *314 .0 6%, doanh số nămXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là1 hoặc4 * 1 hoặc4 * 1 hoặc41.56%.

Nguyên nhân thủ doanh là số chẵn của đại thể tỉ lệ ước là4 2.19%+ 14 .0 6%=56 .25%, thủ doanh là lạ đếm được đại thể tỉ lệ ước là4 2.19%+ 1.56%=43 .75%. Nhị doanh , tam doanh là lạ , số chẵn của đại thể tỉ lệ cùng thủ doanh tướng đồng .

Nguyên nhân nó tổ hợp đại thể tỉ lệ ước là: chẵn chẵn chẵn0.56 25 * 0.56 25 * 0.56 251 7.8 0 %, chẵn chẵn số lẻ0.56 25 * 0.56 25 * 0 .4375≈ 1 3.84% , chẵn số lẻ chẵn 1 3.84% , chẵn số lẻ số lẻ 0.56 25 * 0 .4375 * 0 .4375≈ 1 0.77% , số lẻ chẵn chẵn 1 3.84% , số lẻ chẵn số lẻ 1 0.77% , số lẻ số lẻ chẵn 1 0.77% , số lẻ số lẻ số lẻ 0 .4375 * 0 .4375 * 0 .4375≈8 .37% .

Nó giải pháp là: bát quái tượng—— xem hỏi sự tình —— xem sự tình của đoán .

Bốn , bói sách số là49 , bói lá số là 4(Thuyết minh: dụng49 thay thế 45 , chính là vậy đem lớn nhất doanh số từ "Tám" biến là "Chín ")

7 , đi phân bói lá 扐 hợp —— phân bói lá 扐 hợp —— phân bói lá 扐 doanh (3 doanh )

Đem bói sách đi một , đem hơn sách một phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá4, mỗi bên 扐 còn lại , hợp hai là một; sau đó ,Đem hơn sáchMột phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá4, mỗi bên 扐 còn lại , hợp hai là một; sau đó , lại một thứĐem hơn sáchMột phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá4, mỗi bên 扐 còn lại , thảo luận nó doanh số . Thì:

Bói sách số ( đi một )

Phân bói lá 扐 hợp

Phân bói lá 扐 hợp

Phân bói lá 扐 hợp

Doanh số

49(48)

44

( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

4 0

( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

36( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

Chín

32( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

Tám

36

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

32( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

Tám

28( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

Bảy

4 0

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

36

( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

32( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

Tám

28( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

Bảy

32

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

28( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

Bảy

24( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

Sáu

Doanh vào đôngXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là3 hoặc4 *3 hoặc4 *3 hoặc44 2.19%, doanh số támXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là3 hoặc4 * 1 hoặc4 *3 hoặc4 *34 2.19%, doanh số bảyXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là3 hoặc4 * 1 hoặc4 * 1 hoặc4 *314 .0 6%, doanh số sáuXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là1 hoặc4 * 1 hoặc4 * 1 hoặc41.56%. ( chú thích: "Bảy ", "Chín" có thể quy "Một ", "Tám" có thể quy "Sáu ", dưới đồng .Số lẻ , chẵn phân quy một , sáu , đến từ"Hà đồ" bên trong "Thiên cả đời thủy , mà lục thành của" .)

Nguyên nhân thủ doanh là lạ đếm được đại thể tỉ lệ ước là4 2.19%+ 14 .0 6%=56 .25%, thủ doanh là số chẵn của đại thể tỉ lệ ước là4 2.19%+ 1.56%=43 .75%. Nhị doanh , tam doanh là lạ , số chẵn của đại thể tỉ lệ cùng thủ doanh tướng đồng .

Nguyên nhân nó tổ hợp đại thể tỉ lệ ước là: số lẻ số lẻ số lẻ0.56 25 * 0.56 25 * 0.56 251 7.8 0 %, số lẻ số lẻ chẵn0.56 25 * 0.56 25 * 0 .4375≈ 1 3.84% , số lẻ chẵn số lẻ 1 3.84% , số lẻ chẵn chẵn 0.56 25 * 0 .4375 * 0 .4375≈ 1 0.77% , chẵn số lẻ số lẻ 1 3.84% , chẵn số lẻ chẵn 1 0.77% , chẵn chẵn số lẻ 1 0.77% , chẵn chẵn chẵn 0 .4375 * 0 .4375 * 0 .4375≈8 .37% .

Thuyết minh: bói pháp7 cùng bói pháp 6 của lớn nhất khu hẳn là , số lẻ doanh số xuất xuất hiện đại thể tỉ lệ lớn hơn chẵn doanh số xuất xuất hiện đại thể tỉ lệ , số lẻ số lẻ số lẻ xuất hiện đại thể tỉ lệ tăng dài hơn một lần nhiều, chẵn chẵn thỉnh thoảng xuất hiện xuất hiện đại thể tỉ lệ giảm bớt hơn phân nửa .

Nó giải pháp là: bát quái tượng—— xem hỏi sự tình —— xem sự tình của đoán .

Năm , bói sách số là5 0, bói lá số là4(Thuyết minh: dụng5 0Thay thế49Là bởi vì49Không phải5Của bội số , khiến người cảm thấy không thể giải thích được)

8,Đi phân treo bói lá 扐 hợp—— phân bói lá 扐 hợp —— phân bói lá 扐 doanh (3 doanh )

Đem bói sách đi một , đem hơn sách một phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , tự bên trái trong lấy một sách trí của không dùng ( gọi là treoMột, dưới đồng ) , đem bên trái hơn sách cùng phía bên phải chư sách mỗi bên bói lá4, mỗi bên 扐 còn lại , hợp hai là một; sau đó ,Đem hơn sáchMột phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá4, mỗi bên 扐 còn lại , hợp hai là một; sau đó , lại một thứĐem hơn sáchMột phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , mỗi bên bói lá4, mỗi bên 扐 còn lại , thảo luận nó doanh số . Thì:

Bói sách số ( đi một ) ( treo một )

Phân bói lá 扐 hợp

Phân bói lá 扐 hợp

Phân bói lá 扐 hợp

Doanh số

5 0(49)

(48)

44

( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

4 0

( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

36( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

Chín

32( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

Tám

36

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

32( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

Tám

28( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

Bảy

4 0

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

36

( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

32( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

Tám

28( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

Bảy

32

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

28( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

Bảy

24( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

Sáu

Chư doanh số xuất xuất hiện đại thể tỉ lệ đồng bói pháp7. Mỗi bên doanh số lẻ , số chẵn xuất hiện đại thể tỉ lệ đồng bói pháp7. Nó tổ hợp xuất hiện đại thể tỉ lệ đồng bói pháp7. Nó giải pháp đồng bói pháp7.

Thuyết minh: đi một lại treo một , số của nó học bên trênCủaHiệu quảTương đươngTại đi hai , nhưng kỳ nội hàm là bất đồng vậy.Treo một của sản sinh là bởi vì bởi vậy sinh ra trái, phải, treo đối ứng lấy cái gọi là"Thiên ", "Địa", "Nhân" .

9 , đi phân treo bói lá 扐 hợp —— phân treo bói lá 扐 hợp —— phân treo bói lá 扐 doanh (3 doanh )

Đem bói sách đi một , đem hơn sách một phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , treo một , hơn sách mỗi bên bói lá4, mỗi bên 扐 còn lại , hợp hai là một; sau đó , đem hơn sách một phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , treo một , hơn sách mỗi bên bói lá4, mỗi bên 扐 còn lại , hợp hai là một; sau đó , lại một thứĐem hơn sáchMột phân thành hai , mỗi bên đặt bói giả tả hữu , treo một , hơn sách mỗi bên bói lá4, mỗi bên 扐 còn lại , thảo luận nó doanh số . Thì:

Bói sách số ( đi một )

( treo một )

Phân bói lá 扐 hợp ( treo một )

Phân bói lá 扐 hợp ( treo một )

Phân bói lá 扐 hợp

Doanh số

5 0(49)

(48)

44(43)

( đại thể tỉ lệ ước là3 hoặc4)

4 0(39)

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc2)

36( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc2)

Chín

32( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc2)

Tám

36(35)

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc2)

32( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc2)

Tám

28( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc2)

Bảy

4 0(39)

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc4)

36(35)

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc2)

32( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc2)

Tám

28( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc2)

Bảy

32(3 1)

( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc2)

28( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc2)

Bảy

24( đại thể tỉ lệ ước là1 hoặc2)

Sáu

Doanh vào đôngXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là3 hoặc4 * 1 hoặc2 * 1 hoặc2= 18 .75%, doanh số támXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là3 hoặc4 * 1 hoặc2 * 1 hoặc2 *2+ 1 hoặc4 * 1 hoặc2 * 1 hoặc2=43 .75%, doanh số bảyXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là3 hoặc4 * 1 hoặc2 * 1 hoặc2+1 hoặc4* 1 hoặc2 * 1 hoặc2 *2=31.25%, doanh số sáuXuất hiện đại thể tỉ lệƯớc là1 hoặc4* 1 hoặc2 * 1 hoặc2=6.25%.

Nguyên nhân thủ doanh là lạ đếm được đại thể tỉ lệ ước là18 .75%+31.25%=5 0 %, thủ doanh là số chẵn của đại thể tỉ lệ ước là43 .75%+6 .2.5%=5 0 %. Nhị doanh , tam doanh là lạ , số chẵn của đại thể tỉ lệ cùng thủ doanh tướng đồng .

Nguyên nhân nó tổ hợp đại thể tỉ lệ ước là: số lẻ số lẻ số lẻ0.5 * 0.5 * 0.5= 12.5%, số lẻ số lẻ chẵn12.5% , số lẻ chẵn số lẻ 12.5% , số lẻ chẵn chẵn 12.5% , chẵn số lẻ số lẻ 12.5% , chẵn số lẻ chẵn 12.5% , chẵn chẵn số lẻ 12.5% , chẵn chẵn chẵn 12.5% .

Nó giải pháp là: bát quái tượng—— xem hỏi sự tình —— xem sự tình của đoán .

1 0,(Đi)Phân(Treo)Bói lá 扐 hợp—— phân(Treo)Bói lá 扐 hợp—— phân(Treo)Bói lá 扐 doanh (6 doanh )

Đem bói pháp3,4,6,7,8,9Bên trong3Doanh biến là6Doanh , liền có thể đem bát quái biến là 64 quẻ , mỗi bên quẻXuất hiện đại thể tỉ lệDo nó bên trên,Dưới qua quẻ đại thể tỉ lệ của tích số xác định. Ví dụ như tại bói pháp9Ở bên trong, 64 quẻ xuất hiện đại thể tỉ lệ đều ước là0.1 25 * 0.1 251.56% .

64 quẻ giải pháp biến là:

(1) quẻ tượng —— tên quẻ —— quái từ —— xem sự tình —— xem đoán;

(2) quẻ tượng —— tên quẻ —— quái từ —— hào đề —— hào từ —— xem sự tình —— xem đoán;

(3) quẻ tượng —— tên quẻ —— quái từ —— hào đề —— hào từ —— hào ứng —— xem sự tình —— xem đoán;

. . .   . . .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p