Chia sẻ

Lục hào suy đoán tật bệnh sức khỏe phải giờ quá trình tường phân giải

Ba Thái thư phòng 2 0 24- 0 3- 25 Tuyên bố tại cam túc
Miễn phí bắt đầu quẻ an lá số lục hào giải quẻ Miễn phí lục hào an lá số giải quẻ phần mềm
Miễn phí ngày sinh tháng đẻ suốt đời tường phân giải Tuần dịch lão sư lục hào giải quẻ phân giải bàn

Một , hào Dụng

Tự xem lấy hào Thế hào Quái thân mệnh hào là dụng , thay mặt xem lấy hào Ứng là dụng . Chiêm gia thân , tổ tỷ dụng Quan quỷ , phụ huynh vợ , lấy mỗi bên thuộc là dụng . Như năm thuộc không hiện lên quẻ giả , thì từ Hoàng Kim Sách phân hào lấy dụng . Nếu nô đinh chiêm gia chủ , lấy hào năm là dụng . Xem chủ mẫu , lấy hào hai là dụng vậy .

Hai , sinh tử

Hào Dụng gặp rồng phúc nguyệt phân giải thiên chữa bệnh Thiên Hỉ gặp cầm sinh hợp giả , tức bình phục vậy . Quỷ tổn thương dụng giả , tử tôn sinh vượng gặp giá trị ngày bình phục vậy. Tử tôn sinh dùng được hào ngày bình phục vậy. Quỷ được hình hại khắc xung ngày bình phục vậy . Dụng nhập thai mộ giả , hình xung thai mộ ngày bình phục vậy . Hào Dụng tử tuyệt giả , sinh dụng ngày bình phục vậy . Hào Dụng giá trị bệnh giả , sinh vượng ngày bình phục vậy . Hào Dụng phục tàng mà nguyên thần vượng , Kỵ thần suy giả , hào Dụng gặp giá trị ngày bình phục vậy . Dụng mộ gặp không , dụng tuyệt gặp sinh , dụng quỷ gặp khắc giả , có thể cứu vậy. Đợi quỷ suy thân vượng thế sinh ngày bình phục vậy . Hào Dụng gặp hổ quỷ thiên hình phi liêm đại sát ba khâu năm mộ tang môn điếu khách chết khí chết phù tang xe bồn tắm , động cầm động khắc giả , hẳn phải chết vậy . Kỵ thần động giả , gặp sinh Kỵ ngày chết vậy . Kỵ thần tĩnh giả , gặp Kỵ giá trị ngày chết vậy . Hào Dụng theo quỷ nhập mộ giả chết. Tài động trợ giúp quỷ tổn thương dụng giả chết. Thế ứng song không giả chết. Tài vượng dụng không giả chết. Quỷ sinh mệnh tuyệt giả chết. Quỷ động hóa mộ giả chết. Nguyệt quẻ hóa mộ giả chết. Dụng hóa mộ tuyệt giả chết. Dụng gặp nguyệt tuyệt giả chết. Quái thân mộ tại thế giả chết vậy ( tổn hại quẻ ) . Bản cung quẻ ngoại mộ tại quẻ nội giả chết ( độn dự lên chức cổ giếng rất có Hàm ) . Thế tọa bản cung mộ giả , chết vậy ( cắn cắn trùm Thái quy muội ) . Thế tọa quỷ mộ giả chết vậy ( càn phong trung phu lên chức người nhà lữ ) . Thế tọa tài mộ giả chết vậy ( tài là lộc mệnh , Kỵ hình xung mộ tuyệt , xem phân giải theo ích Thái quẻ đoái ) . Quẻ hóa mộ tuyệt giả chết vậy ( càn Đoài hóa cấn khảm , cấn khôn hóa tốn Ly , hóa càn chấn tốn hóa khôn ) . Dụng gặp nguyệt phá giả chết. Lại Kỵ thần trường sinh ngày chết ( thổ dụng hợi ban ngày , mộc dụng tị ban ngày , hỏa dụng thân ban ngày , thủy dụng tị ngọ ban ngày , kim dụng dần ban ngày ) . Thổ quỷ động giả , hào Quỷ trường sinh ngày chết. Quẻ lục xung giả , hào Dụng bại tử mộ tuyệt ngày chết. Dụng không vô khí giả , nguyên thần tuyệt mà Kỵ thần sinh ngày chết. Lại dùng gặp không xung giả , sơ bệnh tức bình phục mà bệnh lâu khó thuyên vậy . Thổ vượng động cầm khắc dụng giả , khắc hào Dụng ngày chết vậy . Quẻ có ba không cứu giả , không hỏa không tài không con vậy . Hoàng tuyền sát giả , xuân thì đại súc tiểu súc lý giếng phục vậy . Hạ thì độn khuê gặp vậy . Thu thì minh di cổ lữ vậy . Đông thì độn tức tế minh di quy muội vậy . Bốn diệt quẻ giả , xuân trùm hạ cổ thu lột đông lữ vậy . Bốn không có quẻ giả , xuân cần hạ xem thu tiết đông gặp vậy . Quan tài sát giả , bình thường cùng ích vậy ( đã bên trên chư quẻ xem bệnh giả chết ) . Lại tăng một hành xem bệnh pháp , từ bát quái lấy dụng vậy . Phụ dụng càn , mẫu dụng khôn , trưởng nam dụng chấn , thứ nam dụng Khảm , tam nam dụng cấn , trưởng nữ dụng tốn , thứ nữ dụng Ly , tam nữ dụng Đoài vậy . Nếu dùng quẻ không ra xuất hiện giả cùng thay mặt kẻ khác xem giả , một tuổi đến hai mươi , nam dụng cấn , nữ nhân dụng Đoài vậy . Hai 11 tuổi đến bốn mươi , nam dụng Khảm , nữ nhân dụng Ly vậy . Bốn 11 tuổi đến lục thập , nam dụng chấn , nữ nhân dụng tốn vậy . Lục thập trở lên giả , nam dụng càn , nữ nhân dụng khôn vậy . Nếu chính quẻ vô dụng tượng giả , thì lấy nằm quẻ . Nếu chủ tượng hóa tử mộ tuyệt , hóa khắc phá giả , đều là chủ chết vậy . Lại nam Kỵ Quan quỷ trường ngày sinh nhiễm bệnh , nữ nhân Kỵ Quan quỷ mộc dục nhật nhiễm bệnh . Nếu không rồng phúc nguyệt phân giải thiên chữa bệnh động đến sinh dùng được hào giả , hào Quỷ mộ tuyệt nhật hẳn phải chết vậy . Lại triều lấy đạo nói , hào Dụng mệnh hào không hiện lên quẻ giả chết. Càng nam Kỵ quỷ không , nữ nhân Kỵ tài không , thiếu niên quẻ Kỵ tử tù đừng phí , lão nhân quẻ Kỵ vượng tướng vậy .

六爻测疾病健康要点流程详解插图

Bát quái đoán sinh tử bí quyết: 1 , Kỵ thần động giả , gặp sinh Kỵ ngày chết .2 , Kỵ thần tĩnh giả , gặp Kỵ giá trị ngày chết .3 , hào Dụng theo quỷ nhập mộ giả chết .4 , tài động trợ giúp quỷ tổn thương dụng giả chết .5 , thế ứng biến không giả chết .6 , tài vượng dụng không giả chết .7 , dụng động hóa mộ giả chết .8 , dụng hóa nguyệt phá nhật tuyệt giả chết .9 , bản cung quẻ ngoại mộ tại quẻ nội giả chết. 1 0 , thế tọa tài mộ giả chết. 1 1 , quẻ hóa mộ tuyệt giả chết. ( càn Đoài hóa cấn , khảm khôn cấn hóa tốn , Ly hóa càn , chấn tốn hóa khôn ) dụng thần gặp nguyệt phá giả chết. 12 , Kỵ thần trường sinh ngày chết ( thổ là dụng hợi ban ngày , mộc dụng tị ban ngày , hỏa dụng thân ban ngày , thủy dụng tị ngọ ban ngày , kim dụng dần ban ngày ) . 13 , thổ quỷ động giả , hào Quỷ trường sinh ngày chết. 14 , quẻ lục xung giả , hào Dụng bại tử mộ tuyệt ngày chết. 15 , dụng không vô khí giả , nguyên thần tuyệt mà Kỵ thần sinh ngày chết.

Ba , chứng bệnh

Lấy Quan quỷ làm bằng . Như quỷ hào giữ mình thế , mệnh hào hào Dụng hoặc quỷ động đến hình hại khắc xung thân thế mệnh hào Dụng giả , hoặc Quan quỷ phục dưới thân thế mệnh hào Dụng dưới giả , hoặc thân thế mệnh dụng động hóa Quan quỷ giả , mỗi bên theo ngũ hành đoán của vậy . Quỷ thuần âm , tại quẻ nội , thì kim là phế , mộc là gan mật , thủy là thận , tử bàng quang , hỏa làm tâm tiểu tràng , thổ là tính khí đại tràng vậy . Quỷ thuần dương , tại quẻ ngoại , thì kim là tứ chi khớp xương răng phải tai tiểu tiện vậy. Mộc là gân cốt trái tai vậy. Thủy là khẩu chủy da chìm đắm đàm nước bọt mồ hôi và máu vậy. Thổ là mũi chính xác bụng da lưng thịt vậy. Hỏa là nhãn ngực trong lòng bàn tay lòng bàn chân vậy. Lại thìn tuất là trên đỉnh đầu , sửu mùi là vai thuộc lòng vậy . Lại bát quái càn đứng đầu , khôn là bụng , chấn là chân , tốn là cỗ , Khảm là tai , Ly là nhãn , cấn là thuộc lòng chỉ , Đoài là khẩu thiệt vậy . Lại phân cung , sơ hào , đủ vậy . Hào hai , cỗ đầu gối vậy . Tam hào , bụng bụng dưới mông eo hậu môn tiểu tiện vậy . Hào bốn , ngực dạ dày sữa vậy . Hào năm , trực tiếp hạng tay . Thủy là miệng , hỏa là nhãn , thổ là mũi , thủy trái tai , kim phải tai vậy . Lục hào đầu não vậy . Phàm gặp quỷ nằm quỷ hóa quỷ , hoặc quỷ động đến tổn thương giả , nhất định vùng tật vậy . Dụng gặp kim quỷ giả , âm tắc phế phủ của tật , dương tắc khớp xương đau đớn , mủ máu me vậy . Lại kim quỷ vượng , tả trong vùng ( nơi đây chữ bên trên nạch tiếp nữa ) . Kim quỷ suy , máu nội sinh mủ vậy . Dụng gặp mộc quỷ giả , âm tắc gan mật của tật , dương tắc tứ chi điên khí chua thương yêu , miệng mắt nghiêng lệch , đầu thương yêu miệng khô vậy . Lại mộc động giả , dương ngứa mà âm thương yêu . Mộc quan vượng , điên trong vùng nóng , mộc quỷ suy ( nơi đây chữ bên trên nạch tiếp nữa ) bên trên sinh điên vậy . Dụng gặp quỷ nước giả , âm tắc mộng tinh mồ hôi trộm , thận kiệt , nữ nhân là máu khô tắc kinh , dương tắc nôn mửa tả vậy . Lại quỷ nước vượng , ọe trong vùng thấu . Quỷ nước suy , lạnh tiết gồm nhẹ vậy . Dụng gặp hỏa quỷ giả , âm tắc cảm nhận của tật , dương tắc cảnh hoang tàng tiết độc , ngược nóng ngâm thân vậy . Vừa giận quỷ vượng , trước lạnh sau nóng , hỏa quỷ suy trước nóng sau lạnh vậy . Dụng gặp thổ quỷ giả , âm tắc phù phiếm thở hổn hển , thủy cổ tỳ tiết , dương tắc ôn dịch vận may vậy . Lại thần quỷ , thì cổ họng sưng nhét . Tuất quỷ , thì đau bụng dạ dày tổn thương . Sửu quỷ , thì thở gấp liệt tí . Mùi quỷ thì buồn nôn nghẹn cách lao thấu vậy . Quỷ nước hóa hỏa , hỏa quỷ hóa thủy giả , qua lại nóng lạnh vậy . Nội ứng xung ngoại , ngoại quỷ xung nội giả , nội ngoại cảm tổn thương vậy . Quỷ nội động , dưới nguyên chứng bệnh . Quỷ ngoại động , thượng tiêu chứng bệnh . Thế quỷ xuất hiện , dương chứng . Thế quỷ phục tàng , âm chứng . Âm quỷ hóa dương , âm chứng biến dương . Dương quỷ hóa âm , dương chứng biến âm . Quỷ thuần âm giả , nhật nhẹ đêm trọng . Quỷ thuần dương giả , nhật trọng đêm nhẹ. Ngoại quỷ vượng mà nội ứng suy , trước nhẹ sau trọng . Hào động khắc mà hào biến sinh , trước trọng sau nhẹ. Du hồn quỷ dụng , ngôn ngữ hoảng hốt . Quy hồn quỷ dụng , bất tỉnh buồn bực không nói . Quỷ phục tàng giả , bệnh đến không ngờ . Quỷ hóa quỷ giả bệnh tình nguy kịch của tật . Lại quỷ nằm quỷ , cùng quỷ hóa quỷ giả , không phải biến chứng , thì lưỡng bệnh giao làm vậy . Dụng phục xuống quỷ , quỷ vượng phục phát sinh vậy . Thế cầm tử nằm quỷ giả , tử vượng nhật khỏi bệnh , quỷ vượng nhật bệnh trọng vậy . Lại quỷ sinh vượng nhật bệnh trọng , quỷ mộ thai nhật bệnh khốn , quỷ tử tuyệt nhật bệnh nhẹ vậy . Nguyên thần trực nhật nhất định nhẹ, Kỵ thần trực nhật nhất định trọng vậy . Lại Thê tài mộ tuyệt nhật trọng vậy . Quẻ lục xung loạn động giả , trọng vậy . Dụng cầm rồng phúc , mà bị động hào tổn thương giả , mặc dù nặng không chết. Quỷ động tổn thương dụng , mà nguyệt nhật xung quỷ giả , gặp hung được miễn vậy .

Suy đoán bệnh: 1 , tính hàn là nhọt , nóng tính là ung thư , mùi tuất là nóng tính , sửu thần là tính hàn , cứ thế mà suy ra .2 , suy đoán bệnh vô luận người nào gieo quẻ đoán quẻ trong có thể ngũ hành ở đâu hào vị , lấy suy yếu được khắc đến suy đoán bệnh vị trí , loại loại .3 , hào thượng bị xung , hào động được khắc , một loại cũng là nửa người không được sau đó , liệt nửa người .4 , Thìn thổ gặp đằng xà , thanh long có tỵ tượng . Nếu động khắc thế , khắc dụng thần là bởi vì tỵ mà gây tai hoạ .

Bốn , nguyên nhân bệnh

Quỷ gia tăng rồng động , nam thì tửu sắc vượt quá giới hạn , hoặc tìm quý hỏi thân , bởi vì tài mà được . Nữ tắc bởi vì mừng đến tật . Gặp không , sẩy thai vậy . Quỷ gia tăng tước động , nộ khí khẩu thiệt , hoặc được chú nhai nhiễm bệnh . Tại hào hai giả , táo hạ chú nhai . Tại tam hào giả , lúc cửa chú nhai . Tại hào năm giả , hương hỏa dưới con đường bên trên chú nhai . Kim quỷ gia tăng tước động giả , gõ nồi chú nhai vậy . Quỷ gia tăng dẫn ra , chấn thương tổn thương , mất cơ tổn thương no bụng , tỳ vị bệnh vậy . Phác thảo quỷ gia tăng mộc động , bởi vì sửa chữa và chế tạo nhiễm bệnh vậy . Quỷ gia tăng tỵ động , ưu sầu kinh hãi , nghĩ suy nghĩ hao tổn tinh thần , hoặc gặp yêu tà nhiễm bệnh vậy . Quỷ gia tăng hổ động , ẩu đả tổn thương , hoặc từ mai táng , đao binh giết của trường nhiễm bệnh vậy . Quỷ gia tăng vũ động , bởi vì sắc dục vượt quá giới hạn , nhẫn cơ đội mưa , hoặc vật bị mất bị trộm , nhiễm bệnh vậy . Lại quỷ nằm phụ dưới, cùng cha động hóa quỷ giả , lo lắng nhiễm bệnh , hoặc quần áo lạnh ấm mất thời nhiễm bệnh vậy . Quỷ nằm Huynh dưới, cùng Huynh động hóa quỷ giả , bởi vì đánh bạc tranh tài nhiễm bệnh vậy . Quỷ nằm tài dưới, cùng tài động hóa quỷ giả , ẩm thực không được tiết mà khởi vậy . Tài tại dương cung động , chủ nôn . Tại âm cung động , chủ tả . Tài gia tăng thổ động giả nôn , tài thêm nước động giả tả vậy . Quỷ nằm tử dưới, cùng tử động hóa quỷ giả , bởi vì ngoại tình dẫn dắt , hoặc tửu sắc gây nên bệnh vậy ( gia tăng rồng thì nghiện rượu , gia tăng vũ thì háo sắc ) . Tử hào không tuyệt giả , điều trị không chi phí vậy . Gian hào quỷ động giả , ngực cách không rộng vậy . Quỷ vượng động tổn thương dụng giả , bệnh bộc phát nặng vậy . Quỷ gặp nhật thần động giả , bạo bệnh vậy . Lâm Nguyệt kiến , kinh nguyệt của bệnh . Suy gặp thái tuế , trải qua nhiều năm của bệnh . Lại suy quỷ cầm dụng động giả , bệnh lâu khó ngoại trừ vậy .

Năm , ẩm thực

Quẻ nội không tài , hoặc tài không tuyệt , hoặc tứ mộ cầm dụng giả , ẩm thực không được đóng vậy . Lộc nhập tuyệt hương giả , không ăn uống mà chết vậy . Quỷ động hóa tài giả , ẩm thực vẫn vào vậy . Tài hóa quỷ Huynh giả , bởi vì ăn tăng bệnh vậy . Ứng động dùng được , mà thay đổi tài tổn thương dụng giả , ăn kiêng biếu tặng đến vật vậy . Lại sửu quỷ Kỵ thịt bò , mão quỷ Kỵ thịt thỏ , mùi quỷ Kỵ thịt dê , dậu quỷ Kỵ thịt gà , tuất quỷ Kỵ cẩu thịt , hợi quỷ Kỵ thịt heo . Lại quỷ nước Kỵ ngư tinh lạnh vật Hàm vật , mộc quỷ Kỵ hột chua vật , kim quỷ Kỵ hành tỏi khương cay tân vật , hỏa quỷ Kỵ 煿 chích tiên cãi mùi thơm đau khổ vật , thổ quỷ Kỵ hủ tiếu cà dụ dưa sơ cam vật vậy .

Sáu , y dược

Quẻ nội hào Thế hào Dụng là bệnh nhân , quẻ ngoại hào Ứng tử tôn là y dược . Ngoại khắc nội ứng cùng tử tôn khắc thế khắc dụng giả , dược hiệu vậy . Nội khắc ngoại , hào Thế hào Dụng có thể ứng khắc tử tôn giả , thuốc không được hiệu quả vậy . Ngoại sinh hợp bên trong, ứng với tử tôn sinh hợp thế giả , thuốc đối chứng mà hiệu quả chậm vậy . Ngoại ứng khắc nội thế , quẻ không con tôn giả , không gặp lương chữa bệnh vậy . Phụ huynh đều động giả , tử lẩm bẩm sinh nhi chữa bệnh hòa hợp vậy . Phụ quan song tĩnh , mà tử gặp ứng động giả , lương chữa bệnh đến vậy . Ứng gia tăng tử động khắc thế giả , thuốc hữu hiệu vậy . Thế có thể ứng tử giả , danh chữa bệnh mà thuốc không được hiệu quả vậy . Tử khắc thế , mà ngoại ứng không khắc nội thế giả , thuốc không được hiệu quả mà vô hại vậy . Ứng gia tăng quỷ tra tấn hại khắc ép +8 giả , lầm thuốc đả thương người vậy . Tử tôn giá trị thần ngọ dậu hợi tự hình giả , dụng thuốc sai lầm vậy . Nhật thần hào động xung tổn thương tử tôn giả , thuốc không được hiệu quả vậy . Tử hóa phụ quỷ giả , thuốc không thu công vậy . Tử hóa tử giả , tạp thuốc không tinh vậy . Tử gia tăng hổ sát động giả , dung chữa bệnh làm hại người vậy . Thế phục xuống quan , gặp tử động giả , thuốc tuy tốt mà bệnh căn không được ngoại trừ vậy . Thế cầm suy quỷ giả , bệnh nhỏ mà thuốc khó liệu vậy . Thế ứng so với mà quẻ không con , hoặc tử không tuyệt giả , thích hợp thay thuốc chữa bệnh . Tử tôn lưỡng động giả , thay chữa bệnh mà khỏi vậy . Giặc ngoại xâm đều không giả , bất trị tự lành vậy . Giặc ngoại xâm đều động giả , chữa bệnh cầu mong gồm dụng vậy . Tử tài lưỡng động , thì quỷ được trợ giúp mà bệnh khó trị vậy . Pháp pháp phú nói , thiên thầy thuốc thế giả , lương chữa bệnh . Thiên chữa bệnh khắc thế giả , dung chữa bệnh . Nhật thần khắc chữa bệnh giả , y học không tinh . Chữa bệnh kỳ kạn thần giả , dụng thuốc không làm vậy . Hào Thế hào Dụng thuộc kim , thiên chữa bệnh tại tị giả hiệu quả vậy . Thuộc mộc , thiên chữa bệnh tại hợi giả hiệu quả vậy . Thuộc hỏa , thiên chữa bệnh tại dần giả hiệu quả . Thuộc thủy thổ , thiên chữa bệnh tại thân giả hiệu quả vậy . Đổng hòa bói bí mật nói , mạch thích hợp tinh tế xem xét , hào Quái thân làm chủ . Nguyệt quẻ gặp kim , mạch nhất định dây chặc thay mặt cách vậy . Gặp mộc , mạch nhất định hồng trường nhẹ động vậy . Gặp nước , mạch nhất định khâu trượt nhu động vậy . Giá trị hỏa , mạch nhất định số đại thúc ngắn vậy . Giá trị thổ , mạch nhất định trầm thực vướng víu vậy . Lại suy chữa bệnh là người phương nào , tử tôn là dụng . Tử tôn thuộc kim , thích hợp phương tây phương , kim dựa dòng họ người vậy . Thuộc mộc , thích hợp đông phương , cỏ cây dựa dòng họ vậy . Thuộc thủy , thích hợp bắc phương , điểm thủy dựa dòng họ người vậy . Thuộc hỏa , thích hợp nam phương , nhật hỏa dựa dòng họ người vậy . Thuộc thổ , thích hợp thổ dựa dòng họ , cùng đan tán chữa bệnh cho người vậy . Tử tôn vùng quý nhân , thích hợp có quan chức người . Tử tôn vùng hoa cái , thích hợp tăng đạo vậy . Còn quân thần tá sử thuốc đừng nhẹ đầu . Quan quỷ thuộc kim , thích hợp cứu , không thích hợp thuốc viên vậy ( hỏa có thể khắc kim , thổ thì sinh kim ) . Quỷ thuộc mộc , thích hợp châm , không thích hợp chén thuốc vậy ( kim năng lượng khắc mộc , thủy thì sinh mộc ) . Quỷ thuộc thủy , thích hợp ấm thuốc , thuốc viên , không thích hợp châm vậy ( thổ khắc thủy , kim sinh thủy ) . Quỷ thuộc hỏa , thích hợp thuốc hạ nhiệt , chén thuốc , không thích hợp cỏ đầu thuốc , cùng thuốc bào chế vậy ( dùng nước khắc lửa , mà mộc sinh hỏa ) . Quỷ thuộc thổ , thích hợp cắn nhai , không thích hợp cứu vậy ( lấy mộc khắc thổ , mà hỏa sinh thổ ) . Anh ấy như quỷ tổn thương hai gian giả , thích hợp rộng ngực cách vậy . Thế vượng có đở giả , không ngại lại tu bổ vậy . Tài ngoại động dùng được giả , thích hợp nôn . Tài nội động dùng được giả , thích hợp tả . Hào Dụng hào Quỷ xuất hiện , cùng tại quẻ ngoại giả , thích hợp bề ngoài . Phục tàng tại quẻ nội giả , thích hợp nội biểu hiện vậy . Chu kiệt nói , có bị bệnh ở đây, chỗ chữa tại cái đó giả . Như vàng hổ quỷ xung tổn thương dụng , chính là gan qua bị bệnh ( kim đến khắc mộc ) . Như thế trị được phế , không thể chữa gan vậy ( sở vân đi kỳ hại ngã giả , hơn giống này ) . Mộc hổ quỷ xung tổn thương dụng , chính là tỳ qua bị bệnh ( mộc đến tổn thương thổ ) . Như thế trị được gan , không thể chữa tỳ vậy . Thủy hổ quỷ xung tổn thương dụng , chính là tâm qua bị bệnh ( thủy đến tổn thương hỏa ) . Như thế trị được thận , không thể điều tâm vậy . Hỏa hổ quỷ xung tổn thương dụng , chính là phế qua bị bệnh ( hỏa đến tổn thương kim ) . Như thế trị được tâm , không thể chữa phế vậy . Thổ hổ quỷ xung tổn thương dụng , chính là thận qua bị bệnh ( thổ đến tổn thương thủy ) . Như thế trị được tỳ , không thể chữa thận vậy ( xuất lỏng đường kính huyền đàm ) . Sao sư nói , tử tôn động giả ngộ phục thuốc .

Bảy , quỷ sùng

Lấy Quan quỷ là dụng , như quẻ không quỷ cùng quỷ gặp không tuyệt giả , thì không quỷ sùng vậy . Quan quỷ sinh hợp thế dụng giả , thích hợp cầu nguyện vậy . Quan trì Thế dụng giả , trước cầu mong sau chữa bệnh vậy . Quỷ tra tấn hại khắc ép +8 dụng , được phúc động tới cứu trợ giúp giả , thích hợp nhương giữ gìn vậy . Thế dụng cầm tài , gặp hỏa quỷ động giả , thích hợp nhiều giữ gìn vậy . Hỏi cầu nhương là nào thần quỷ , thì dương quỷ vì thần , âm quan là quỷ vậy . Lại quỷ vùng sách quý giả , vì thần vậy . Dương kim quỷ , am ni cô quan thánh , tại hổ thất sát vậy . Âm kim quỷ , thì đao thương tự vẫn lao sái thở thấu hổ tổn thương chi hồn vậy . Dương mộc quỷ , buộc nhạc ngũ thánh nhà trước hương hỏa vậy . Âm mộc quỷ , thì treo cổ tự tử điên tật ngã phác hình trượng chết chi hồn vậy . Dương thủy quỷ , quan âm chân võ ba quan thuỷ thần trương sông thần bạc thủy quan vậy . Âm thủy quỷ , thì nhảy sông phục lỗ nôn ra máu chi hồn vậy . Dương hỏa quỷ , huyền đàn ngũ phúc hỏa thần táo chủ quản hương hỏa vậy . Âm hỏa quỷ , thì loét độc lao ( nơi đây chữ bên trên nạch tiếp nữa ) dịch ôn vùng máu tâm thương yêu thiêu chết chi hồn vậy . Dương thổ quỷ , thành hoàng thổ cốc thái tuế da trường đại vương thổ thần vậy . Âm thổ quỷ , thì ôn dịch cổ họng cổ trướng bệnh vàng da đè chết chi hồn vậy . Lại quỷ gia tăng kim hổ hình sát giả , chết oan chết uổng vậy . Quỷ ở du hồn quẻ ngoại giả , khách tử tha hương vậy . Quỷ gia tăng thiên hỏa thiên chúc duy nhất hỏa sát giả , thiêu chết vậy . Quỷ gia tăng thiên tặc thiên trộm cướp sát giả , bởi vì trộm chí tử vậy . Quỷ gia tăng mộc dục Hàm trì sát giả , gian dâm kỹ nữ vậy . Quỷ gia tăng mộc lang , thiên ải sát giả , treo cổ vậy . Quỷ gia tăng gió sóng bồn tắm chìm nổi sát giả , chết chìm vậy . Quỷ gia tăng dương nhận đao châm sát giả , sát quái quỷ vậy . Quỷ vùng ám kim huyết nhận sát giả , sản vong quỷ vậy . Quỷ vùng thiên hình thiên ngục địa ngục lao ngục vào tù sát giả , lao ngục quỷ vậy . Quỷ gia tăng đao châm dương nhận cướp giết giả , tự vẫn quỷ vậy . Quỷ vùng hoa cái cô thần giả , tăng đạo tuyệt tự quỷ vậy . Quỷ gia tăng đằng xà thiên quái sát giả , tinh quái yêu tà vậy . Quỷ ở thái tuế giả , năm đó tuổi quân vậy . Quỷ ở nguyệt nhật thời bên trên giả , du lịch dã thần vậy . Lại phụ mẫu nằm quỷ hóa quỷ giả , dương phụ âm mẫu vậy . Huynh đệ nằm quỷ hóa quỷ giả , dương huynh đệ , âm tỷ muội vậy . Thê tài nằm quỷ hóa quỷ giả , dương thê nô âm thiếp tỳ vậy . Tử tôn nằm quỷ hóa quỷ giả , dương nam âm nữ vậy . Quỷ tại bản cung quẻ nội , cùng họ quỷ vậy . Quỷ tại tha cung quẻ ngoại , khác họ quỷ vậy . Giao trọng , đại quỷ . Chỉ tháo dỡ , tiểu quỷ . Suy mộ , lão niên cũ quỷ . Sinh vượng , tráng niên mới quỷ . Thai nuôi , hài đồng quỷ , dương nam âm nữ vậy . Lại bát quái cung càn quỷ , tổ tông cùng cha . Khôn cung quỷ , tổ tỷ cùng mẫu vậy . Chấn khảm cấn cung quỷ , nam vậy . Tốn Ly đoài cung quỷ , nữ nhân vậy . Hỏi có mấy quỷ , lấy một thủy hai hỏa tam mộc bốn kim năm thổ số suy hắn. Vượng tăng theo cấp số cộng lần , đừng đủ số , tù chết giảm phân nửa vậy . Tào giả dối nói , cầu nhương dụng nào đồ cúng , thì xem quỷ chi thực thần vậy . Như quỷ thuộc giáp , thì ăn tại bính mà lộc ở tị vậy . Thích hợp dụng cãi gà tiên mục nát rượu lễ tài mã đưa của vậy . Quỷ thuộc ất , thì ăn tại đinh mà lộc ở ngọ vậy. Thích hợp dụng can bô cãi đậu rượu lễ tài mã đưa của vậy . Quỷ thuộc bính , thì ăn tại mậu mà lộc ở tị vậy. Thích hợp dụng cãi gà tiên mục nát rượu lễ tài mã đưa của vậy . Quỷ thuộc đinh , thì ăn tại kỷ mà lộc ở ngọ vậy. Thích hợp dụng can bô cãi đậu rượu lễ tài mã đưa của vậy . Quỷ thuộc mậu , thì ăn tại canh mà lộc ở thân vậy. Thích hợp dụng tam sinh bánh màn thầu quả bánh rượu lễ tài mã đưa của vậy . Quỷ thuộc kỷ , thì ăn tại tân mà lộc ở dậu vậy. Thích hợp dụng thịt gà cá hoành thánh rượu lễ tài mã đưa của vậy . Quỷ thuộc canh , thì ăn tại nhâm mà lộc ở hợi vậy. Thích hợp dụng đầu heo tam sinh rượu lễ tài mã đưa của vậy . Quỷ thuộc tân , thì ăn tại quý mà lộc ở tử vậy. Thích hợp dụng cá trong chậu máu canh mạch trực tiếp rượu lễ tài mã đưa của vậy . Quỷ thuộc nhâm , thì ăn tại giáp mà lộc ở dần vậy. Thích hợp dụng tam sinh thời quả mới sơ rượu lễ tài mã đưa của vậy . Quỷ thuộc quý , thì ăn tại ất mà lộc ở mão vậy. Thích hợp dụng gà ngỗng vịt rau quả trứng vịt rượu lễ tài mã đưa của vậy . Trợ từ, dùng ở đầu câu đưa cho nào phương , thì lại lấy hào Quỷ của chi thần định của vậy . Ở tại thần , thì cầu nguyện lễ , lấy tử tôn thành phúc thần vậy . Tử vùng long tước giả , thích hợp làm tế . Tử vùng phác thảo tỵ hổ vũ giả , thích hợp huân bàn . Tử nằm quỷ nước thủy phụ dưới, hoặc hóa thủy quỷ thủy phụ giả , thích hợp phật qua . Tử nằm hỏa quỷ hỏa phụ dưới, hoặc hóa hỏa quỷ hỏa phụ giả , thích hợp đạo tiếu . Tử hóa tài nằm tài giả , nghi phúc lễ , tử hóa Huynh nằm Huynh giả , thích hợp diễn kịch nhiều giữ gìn vậy . Này cầu nhương của xem vậy . Lại có giao tình nguyện mùi vẫn giả , nhưng tử tôn nằm quỷ dưới động khắc thế dụng , hoặc tử tôn nằm tuổi sát dưới động tổn thương thế dụng giả , tất có cũ nguyện mùi vẫn vậy . Vượng tướng nguyện lớn, hưu tù nguyện nhỏ vậy . Đến hỏi bởi vì nơi nào nguyện , lấy Quan quỷ là dụng vậy . Quỷ nằm thế dưới dụng dưới giả , bởi vì chính mình hứa vậy. Quỷ nằm phụ mẫu tài tử dưới, bởi vì phụ mẫu vợ hứa , quỷ nằm quỷ dưới bởi vì bệnh tụng hứa , quỷ nằm Huynh dưới bởi vì huynh đệ bằng hữu tranh đấu đánh bạc hứa vậy . Lục thân hóa xuất quỷ giả cũng vậy ( xuất nguồn gốc tủy quyết ) .

Tám , bệnh bắt đầu nào phương

Lấy quẻ trong hào động đoán hắn. Hỏa nam thủy bắc mộc đông Kim Tây , bất luận quỷ có hay không vậy . Như quẻ có quỷ mà không động giả , thì lấy quẻ ngoại đoán hắn. Càn tại tây bắc , khôn tại tây nam , tốn tại đông nam , cấn tại đông bắc , Ly nam , Khảm bắc , chấn đông , Đoài phương tây , là vậy . Như quẻ yên ổn , mà không quỷ giả , thì đoán quỷ nằm nào hào phía dưới, lấy quỷ bay lên thần , định tai họa của nó chỗ vậy . Như quỷ nằm tử dưới, thì vân bắc phương . Nằm sửu dần dưới, thì mây đông bắc phương . Nằm mão dưới, thì đông phương . Nằm thìn tị dưới, thì mây đông nam phương . Nằm ngọ dưới, thì vân nam phương . Nằm mùi thân dưới, thì tây nam phương . Nằm dậu dưới, thì phương tây phương . Nằm tuất hợi dưới, thì tây bắc phương vậy . Nếu quẻ loạn động mà quỷ động giả , cũng lấy quỷ ở của quẻ đoán của vậy . Nếu Quan quỷ duy nhất phát sinh giả , lại lấy hào Quỷ chỗ đáng của chi thần đoán của vậy . Lại quỷ tại bản cung quẻ nội , thì nói bản mà nhiễm bệnh . Tại tha cung quẻ ngoại , thì nói anh ấy phương nhiễm bệnh vậy .

Chín , bệnh bắt đầu năm tháng nào nhật

Lấy hào Quỷ trường sinh của năm tháng ngày định của vậy . Lại như đất quỷ động , hỏa sinh thổ , tại năm ngọ tháng năm ngọ nhật nhiễm bệnh vậy . Thổ trường sanh ở thân , hoặc năm thân tháng bảy thân nhật nhiễm bệnh vậy . Quỷ gặp thìn tuất sửu mùi bên trên, hoặc thìn tuất sửu mùi năm tháng ngày nhiễm bệnh vậy . Nó anh ấy kim mộc thủy hỏa quỷ , đều là giống này suy hắn.

Sơ gặp quỷ mẫu tai họa , không thì mẫu tổn hại . Hai gặp giặc ngoại xâm tai họa , không thì thai đọa . Ba gặp quỷ khó sinh , không thì không người nào đoán sinh . Bốn gặp quỷ , tổn hại phu , không thì thuộc lòng cha rơi địa. Năm gặp quỷ , hóa bà hữu lực , không thì không người nào thu vào sinh . Sáu gặp quỷ , tổn hại hình cô , không thì không thấy hình cô vậy .

Suy đoán bệnh , tự cổ cũng lấy hào Quan quỷ là chứng bệnh , lấy hào Tử tôn là y dược . Nói hào Quỷ vượng tướng chủ bệnh trọng , hào Quỷ yếu chủ bệnh nhẹ. Nhưng ở thực tế trong đó cũng không phải như thế , nếu như hào Quan quỷ trì Thế , hưu tù tự kiểm tra bệnh , bị tử tôn hào vượng khắc , chẳng những bệnh không tốt, ngược lại có sinh mạng tai ương . Lại nhưng phụ mẫu hào trì Thế , hào Quan quỷ là hào Thế của nguyên thần , nếu như hào Quan quỷ bị tử tôn hào khắc chế , chẳng những bệnh khó trị , vẫn phải thêm trọng . Tương tự này loại quẻ Ví dụ sợ rộng rãi đọc giả cũng gặp qua . Bởi vậy chúng ta không thể không một lần nữa thần xem tự cổ truyền thừa loại này đoán tật bệnh phương pháp của tín nhiệm tính .

Bút giả trải qua lượng lớn thực tiễn cho rằng: lúc hào Quan quỷ là Kỵ thần , rỗi rãnh thần , thù thần lúc, đồng thời không có nghĩa là chứng bệnh , một loại chỉ đại biểu bệnh vị trí , hào Quan của vị trí thường thường bóc chỉ ra bệnh bộ phận vị , như hào Quan tại hào năm bệnh khả năng tại bộ ngực , tại lục hào là đầu bên trên, tại hào bốn là bộ ngực bộ phận; tại tam hào là phần bụng , tại hào hai là chân , tại sơ hào là chân bên trên. Khi hào Quan là nguyên thần hoặc hào Thế thời ( tự kiểm tra ) được khắc , mới biểu thị chứng bệnh , như Quan quỷ Mão mộc là hào Thế hoặc nguyên thần được khắc , có thể là bệnh gan , vậy có thể là tứ chi của bệnh , khả năng trên tay của bệnh , cụ thể bệnh gì đoán hào Quan quỷ tại nào hào vị được khắc đến tổng hợp tham gia đoán .

Phía trên là nói chung kinh nghiệm , nhưng bút giả tại thường ngày đoán bệnh trong rất thêm thời gian cũng không nhấn mạnh khán quan hào , mà là suy nghĩ tại chỉnh thể quẻ tượng . Ngã đem chủ quẻ liền xem như mỗi cá nhân thể để xem , vô luận tự kiểm tra , hay là thay mặt suy đoán , chỉ cần là ngươi tới suy đoán bệnh , quẻ tượng một thành , quẻ này của trên dưới tả hữu liền biểu thị vậy bệnh nhân này của thân thể mọi mặt vấn đề . Âm dương mất cân bằng , ngũ hành mất cân bằng là tạo thành thân thể có bệnh của nguyên nhân chủ yếu , bởi vì đoán quẻ suy đoán bệnh , liền đoán quẻ trong quá vượng cùng bằng không của ngũ hành , đoán quẻ âm dương phải chăng mất cân bằng . Thường thường hai quẻ ở bên trong , vượng nhất ngũ hành cùng được vượng nhất ngũ hành khắc chế của ngũ hành chính là chứng bệnh chỗ . Kết hợp hào vị cùng với ngũ hành đại biểu thân thể bộ phận vị cùng khí quan liền có thể suy đoán ra là bệnh gì , không dùng chuyên đoán hào Quan quỷ .

Bên ngoài hào động cùng được nhật, nguyệt xây xung của hào vị , vậy thường thường là bệnh vị chỗ . Kết hợp với lục thần năng lượng đoán sẽ không khó suy đoán xuất là bệnh gì .

Còn như bệnh có thể hay không chữa trị , mấu chốt đoán dụng thần vượng tượng cùng nguyên thần tiếp ứng mức độ cùng Kỵ thần sức mạnh lớn nhỏ .↓ nhấn cái nút , dưới chở dịch sư hội tụ - xem bói đại sư ↓

Liên quan văn chương:

 1. Chu dịch lục hào dự đoán tật bệnh tường phân giải , lục hào xem bói đoán tật bệnh đoán pháp đại toàn bộ , bổ sung lục hào suy đoán tật bệnh ví dụ
 2. Chu dịch lục hào suy đoán tật bệnh tường phân giải , lục hào xem đoán cơ bản bí pháp toàn bộ phân giải
 3. Lục hào đoán tật bệnh đại hạn kỹ pháp , lục hào đoán đại hạn buông xuống giải quẻ phải giờ
 4. Lục hào diễn dịch tụ tập trong xem mở cửa hàng mua bán , diễn dịch tụ tập xem kết hội (hùn vốn) kiếm tiền tường phân giải
 5. Lục hào suy đoán tật bệnh lấy dụng thần tường phân giải , lục hào suy đoán sức khỏe khẩu quyết lấy dụng đại toàn bộ .
 6. Lục hào suy đoán tật bệnh lấy dụng thần tường phân giải , lục hào suy đoán tật bệnh ví dụ phân tích
 7. Lục hào xem bói suy đoán tật bệnh án lệ tường phân giải: suy đoán tật bệnh án lệ hội tụ cuối cùng
 8. Lục hào xem bói suy đoán tật bệnh lấy dụng thần tường phân giải , bổ sung ví dụ lưỡng thì .
 9. Lục hào đoán tật bệnh sức khỏe lấy dụng thần tường phân giải , lục hào suy đoán sức khỏe phải giờ đoán pháp đại toàn bộ .
 10. Lục hào xem bói dự đoán tật bệnh cùng tổn thương tai nạn lấy dụng thần cùng ứng kỳ đoán pháp cuối cùng kết
 11. Làm sao dùng lục hào xem bói dự đoán tật bệnh tường phân giải , suy đoán tật bệnh lấy dụng thần cùng khẩu quyết đại toàn bộ .
 12. Lục hào xem bói đoán tật bệnh nhận thức: đoán bệnh không thể chỉ chằm chằm Quan quỷ đoán
 13. Lục hào bát quái xem bói đoán tật bệnh năm câu nói phải giờ
 14. Lục hào suy đoán tật bệnh chi tiết phương pháp , lục hào suy đoán tật bệnh lấy dụng thần cùng khẩu quyết
 15. Lục hào xem bói suy đoán tật bệnh cát hung mười đầu

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p