Chia sẻ

{ Bắt đầu]Dịch kinh xem bói sự nghiệp tài vận: mặt tiền cửa hàng cải biến bố cục sau tương lai vài tài vận?

Một đức lão sư 2 0 24- 0 3-26 Tuyên bố tại quảng đông

Xem mặt tiền cửa hàng cải biến bố cục sau tương lai vài tài vận?

Tháng Dậu tân mão nhật ( ngọ mùi không )

Một.Tài tinh hào Thế quan hệ phát triển xem , thiết lập như sau:

1 .Thê tài hào là sự tình thần .

2 .Động hóa hào là cải biến sau đó ảnh hưởng .

Hai.Sự tình thần cùng chỉ định hào của phân tích:

1 .Quẻ ngoại năm, sáu hào phát động , lục hào tị hỏa huynh đệ hóa xuất mùi thổ tử tôn , mùi thổ dânQuẻ tại hào năm , mùi thổ lại hóa xuất dậu kim Thê tài , này là tiếp tiếp nối tướng hóa , mùiThổ tử tôn được tăng cường , cuối cùng tác dụng đến dậu kim Thê tài .

Điều này đại biểu trải qua bố cụcSau đó , tài nguyên từMùiNguyệt sẽ sản sinh chính diện hiệu ứng ( mùi thổ không vong ) ,Tài vận sẽ dần dần chuyển tốt , cùng năm8Nguyệt bắt đầu tài vận rõ ràng chuyển tốt.

2 .Hào Thế cầm Hợi Thủy Quan quỷ , được dậu kim tài tinh sinh ra , thay mặt

Biểu hiện bố cục sau đó , sẽ vì là tài vận chuyển biến tốt , tiến tới khiến cá nhân sự nghiệp trở nên càngTốt.

Ba.Không phải chỉ định hào của phân tích:

Ba bốn hào dậu kim Thê tài đến tháng sanh nở , được nhật xung mà ám động , đại biểuTháng DậuViết thực kỳ hạn , hình thành hoàn chỉnh tiếp tiếp nối tướng sinh hình thức , tài vận theo sự nghiệp đem sẽCàng ngày càng tốt .

Bốn.Kết luận cùng đề nghị:

Có thể theo như căn cứ dự định của bố cục cải biến , bởi vì sẽ từ7Nguyệt sau đó lục tiếp nối sảnSinh chính diện hiệu ứng , tiến tới khiến tài vận cùng sự nghiệp vận cũng gia tăng .

Bởi vì quẻ trong mùi thổTử tôn không vong , điều này đại biểu bố cục phương thức , cần phải vẫn còn tốt tiểu phúc điều chỉnh .ĐemCái nào đó tĩnh trạng thái bố cục , đổi là kinh thường tính động trạng thái tác dụng , sẽ sử dụng hiệu quả trước thời gian lên men .

( di động sau sư nghiệp thuận lợi , bình quân thu nhập gia tăng vượt qua gấp đôi )

Một đức lão sư:
Huyền học nhà
Dịch kinh ứng dụng học giả
Xuất thân chính quy của chuyên nghiệp dịch giả
Tencent mời riêng của dịch học chuyên gia

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>