Chia sẻ

Cải tiến đơn giản hoá sau bát quái K tuyến

Hậu đức tái vật 9 0 8 2 0 12- 0 8- 1 0
Thỉnh thoảng thấy trên internet có thường nắm nghĩa của K tuyến 6 liên thể pháp , thông qua 6 theo K tuyến của tổ hợp , từ đó đạt được 64 quẻ . Nhưng nó mỗi một quẻ tên quẻ khó ghi chép , cổ phiếu thường dân đoán vậy như lọt vào trong sương mù . Bản thân quy đóng cuối cùng kết sau đó , đối nó tiến hành vậy đơn giản hoá đổi vào .

Không nói nhiều thừa thải , trước bên trên code:

Dương:= C-REF ( C , 1 ) > 0 OR ( C-REF ( C , 1 )= 0 A nhiều D C >O );
Âm:= C-REF ( C , 1 )< 0 OR ( C-REF ( C , 1 )= 0 A nhiều D C<=O );
Càn:= dương A nhiều D REF ( dương , 1 ) A nhiều D REF ( dương ,2 );
Đoài:= dương A nhiều D REF ( dương , 1 ) A nhiều D REF ( âm ,2 );
Ly:= dương A nhiều D REF ( âm , 1 ) A nhiều D REF ( dương ,2 );
Chấn:= dương A nhiều D REF ( âm , 1 ) A nhiều D REF ( âm ,2 );
Tốn:= âm A nhiều D REF ( dương , 1 ) A nhiều D REF ( dương ,2 );
Khảm:= âm A nhiều D REF ( dương , 1 ) A nhiều D REF ( âm ,2 );
Cấn:= âm A nhiều D REF ( âm , 1 ) A nhiều D REF ( dương ,2 );
Khôn:= âm A nhiều D REF ( âm , 1 ) A nhiều D REF ( âm ,2 );

DRAWTEXT ( ( chấn A nhiều D REF ( càn ,3 ) ) OR ( chấn A nhiều D REF ( Đoài ,3 ) ) , L * 0.96 " sét bốn' ) , C OLOR 0 0 66FF;
DRAWTEXT ( ( chấn A nhiều D REF ( Ly ,3 ) ) OR ( chấn A nhiều D REF ( chấn ,3 ) ) , L * 0.96 " sét ba' ) , C OLOR 0 0 66FF;
DRAWTEXT ( ( chấn A nhiều D REF ( tốn ,3 ) ) OR ( chấn A nhiều D REF ( Khảm ,3 ) ) , L * 0.96 " sét hai' ) , C OLOR 0 0 66FF;
DRAWTEXT ( ( chấn A nhiều D REF ( cấn ,3 ) ) OR ( chấn A nhiều D REF ( khôn ,3 ) ) , L * 0.96 " sét một' ) , C OLOR 0 0 66FF;

DRAWTEXT ( ( Đoài A nhiều D REF ( càn ,3 ) ) OR ( Đoài A nhiều D REF ( Đoài ,3 ) ) , L * 0.96 " trạch bốn' ) , C OLORRE D;
DRAWTEXT ( ( Đoài A nhiều D REF ( Ly ,3 ) ) OR ( Đoài A nhiều D REF ( chấn ,3 ) ) , L * 0.96 " trạch ba' ) , C OLORRE D;
DRAWTEXT ( ( Đoài A nhiều D REF ( tốn ,3 ) ) OR ( Đoài A nhiều D REF ( Khảm ,3 ) ) , L * 0.96 " trạch hai' ) , C OLORRE D;
DRAWTEXT ( ( Đoài A nhiều D REF ( cấn ,3 ) ) OR ( Đoài A nhiều D REF ( khôn ,3 ) ) , L * 0.96 " trạch một' ) , C OLORRE D;

DRAWTEXT ( ( càn A nhiều D REF ( càn ,3 ) ) OR ( càn A nhiều D REF ( Đoài ,3 ) ) , L * 0.96 " thiên bốn' ) , C OLOR C C66FF;
DRAWTEXT ( ( càn A nhiều D REF ( Ly ,3 ) ) OR ( càn A nhiều D REF ( chấn ,3 ) ) , L * 0.96 " thiên tam' ) , C OLOR C C66FF;
DRAWTEXT ( ( càn A nhiều D REF ( tốn ,3 ) ) OR ( càn A nhiều D REF ( Khảm ,3 ) ) , L * 0.96 " thiên hai' ) , C OLOR C C66FF;
DRAWTEXT ( ( càn A nhiều D REF ( cấn ,3 ) ) OR ( càn A nhiều D REF ( khôn ,3 ) ) , L * 0.96 " thiên một' ) , C OLOR C C66FF;

DRAWTEXT ( ( tốn A nhiều D REF ( càn ,3 ) ) OR ( tốn A nhiều D REF ( Đoài ,3 ) ) , H * 1 .0 4 " gió 4' ) , C OLORFF9933;
DRAWTEXT ( ( tốn A nhiều D REF ( Ly ,3 ) ) OR ( tốn A nhiều D REF ( chấn ,3 ) ) , H * 1 .0 4 " gió 3' ) , C OLORFF9933;
DRAWTEXT ( ( tốn A nhiều D REF ( tốn ,3 ) ) OR ( tốn A nhiều D REF ( Khảm ,3 ) ) , H * 1 .0 4 " gió 2' ) , C OLORFF9933;
DRAWTEXT ( ( tốn A nhiều D REF ( cấn ,3 ) ) OR ( tốn A nhiều D REF ( khôn ,3 ) ) , H * 1 .0 4 " gió 1' ) , C OLORFF9933;

DRAWTEXT ( ( cấn A nhiều D REF ( càn ,3 ) ) OR ( cấn A nhiều D REF ( Đoài ,3 ) ) , H * 1 .0 4 " Sơn 4' ) , C OLORGREE nhiều;
DRAWTEXT ( ( cấn A nhiều D REF ( Ly ,3 ) ) OR ( cấn A nhiều D REF ( chấn ,3 ) ) , H * 1 .0 4 " Sơn 3' ) , C OLORGREE nhiều;
DRAWTEXT ( ( cấn A nhiều D REF ( tốn ,3 ) ) OR ( cấn A nhiều D REF ( Khảm ,3 ) ) , H * 1 .0 4 " Sơn 2' ) , C OLORGREE nhiều;
DRAWTEXT ( ( cấn A nhiều D REF ( cấn ,3 ) ) OR ( cấn A nhiều D REF ( khôn ,3 ) ) , H * 1 .0 4 " Sơn 1' ) , C OLORGREE nhiều;

DRAWTEXT ( ( khôn A nhiều D REF ( càn ,3 ) ) OR ( khôn A nhiều D REF ( Đoài ,3 ) ) , H * 1 .0 4 " mà 4' ) , C OLORFF3366;
DRAWTEXT ( ( khôn A nhiều D REF ( Ly ,3 ) ) OR ( khôn A nhiều D REF ( chấn ,3 ) ) , H * 1 .0 4 " thiên 3' ) , C OLORFF3366;
DRAWTEXT ( ( khôn A nhiều D REF ( tốn ,3 ) ) OR ( khôn A nhiều D REF ( Khảm ,3 ) ) , H * 1 .0 4 " thiên 2' ) , C OLORFF3366;
DRAWTEXT ( ( khôn A nhiều D REF ( cấn ,3 ) ) OR ( khôn A nhiều D REF ( khôn ,3 ) ) , H * 1 .0 4 " thiên 1' ) , C OLORFF3366;

DRAWTEXT ( ( Ly A nhiều D REF ( càn ,3 ) ) OR ( Ly A nhiều D REF ( Đoài ,3 ) ) , L * 0.96 " hỏa tứ' ) , C OLORFFFFFF;
DRAWTEXT ( ( Ly A nhiều D REF ( Ly ,3 ) ) OR ( Ly A nhiều D REF ( chấn ,3 ) ) , L * 0.96 " hỏa ba' ) , C OLORFFFFFF;
DRAWTEXT ( ( Ly A nhiều D REF ( tốn ,3 ) ) OR ( Ly A nhiều D REF ( Khảm ,3 ) ) , L * 0.96 " hỏa nhị' ) , C OLORFFFFFF;
DRAWTEXT ( ( Ly A nhiều D REF ( cấn ,3 ) ) OR ( Ly A nhiều D REF ( khôn ,3 ) ) , L * 0.96 " hỏa một' ) , C OLORFFFFFF;

DRAWTEXT ( ( Khảm A nhiều D REF ( càn ,3 ) ) OR ( Khảm A nhiều D REF ( Đoài ,3 ) ) , H * 1 .0 4 " thủy 4' ) , C OLOR 888 888;
DRAWTEXT ( ( Khảm A nhiều D REF ( Ly ,3 ) ) OR ( Khảm A nhiều D REF ( chấn ,3 ) ) , H * 1 .0 4 " thủy 3' ) , C OLOR 888 888;
DRAWTEXT ( ( Khảm A nhiều D REF ( tốn ,3 ) ) OR ( Khảm A nhiều D REF ( Khảm ,3 ) ) , H * 1 .0 4 " thủy 2' ) , C OLOR 888 888;
DRAWTEXT ( ( Khảm A nhiều D REF ( cấn ,3 ) ) OR ( Khảm A nhiều D REF ( khôn ,3 ) ) , H * 1 .0 4 " thủy 1' ) , C OLOR 888 888;


Nguyên lý giới thiệu vắn tắt: k trên tuyến phương đánh dấu của là , Sơn , địa, sét    lần lượt biểu thị đỉnh chóp chuyển tình thế     gia tốc ngã xuống    tương đối thấp vị    phía sau 1234 đại biểu cường độ cũng 1 mạnh nhất 4 yếu nhất , Sơn biến địa, mà biến sét

, cường độ càng lớn càng dịch biến hóa . K tuyến dưới phương đánh dấu là , trạch , thiên, gió lần lượt biểu thị dưới đáy chuyển thế , gia tốc dâng lên , tương đối cao vị . Phía sau một hai ba bốn đại biểu cường độ , một yếu nhất , bốn mạnh nhất , trạch biến thiên , thiên biến gió.

Sáu giả tuần hoàn sinh sinh không ngừng , tức Sơn ---- mà —— sét —— trạch —— thiên —— gió.

Khác thủy hỏa lưỡng quẻ , phân khác biểu thị có lợi điều chỉnh bất lợi điều chỉnh .    có lợi điều chỉnh lộ tuyến    gió —— hỏa —— trạch       bất lợi điều chỉnh lộ tuyến     sét —— thủy —— Sơn    tức điều chỉnh kế tục tiếp nối dâng lên , điều chỉnh kế tục tiếp nối ngã xuống .  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p