Chia sẻ

Thiên ngữ penalty: liên hiệp anh 1 vòng 2 0 2 0 năm ngày 12 tháng 9

Bạch hồ ngoái nhìn vấn tình 2 0 2 0 - 1 0 - 0 3

Canh tý năm ất dậu( tháng tám ) mậu ngọ nhật ( hai mươi năm ) tí sửu không 1 0――――――――――――――――――――-Ngày 12 tháng 9 19:3 0 (5 .363 .94 1.65 )(Quan 3: siêu 8 )(4 16 )Furler mẫuVsA sâm đóng (Tử dậu ngọ tuất + mão )Tí sửu không 1

Phân tích: quẻ yếu cần đở , thế làm vui hào , nhập mộ hơi yếu .Thế yếu cần đở , hào giá trị đều là chế .Bị thực tế kết quả 0:3

――――――――――――――――――――-

Ngày 12 tháng 9 22: 0 0 ( 1: 0Thắng) siêu 14: 1 1( hai mươi tháng tám năm )Tử dậu ngọ hợi + ngọTí sửu không ―5Thuỷ tinh cung vsNam an phổ(3.1 0 , 3.2 1 , 2.4 1 )Tý dần thần ngọ thân tuấtHỏa Địa Tấn ( du lịch ) mùi tị mãoDậuMùi tị ngọ thânTuất quẻ vượng cần chế , thế dậu làm ác hào , yếu.ThếTừ yếu cần chế , hào giá trị đều là chế .

――――――――――――――――――――-

Tháng 9 1Ngày 3 0 0:3 0 (4:3Thắng )Siêu 1:Quan 1( hai mươi sáu tháng tám )Tử dậu mùi tý + dậuTí sửu không -22Lợi vật phổ vsLợi nhuận đây liên(1.29 , 5 .94 , 9 .73 )Bát Thuần Cấn ( bảy thuần lục xung ) thần ngọ thân tuất tửDầnSửu hợiDậu   quẻ yếu cần đở , thế dần làm ác hào , yếu.Thế yếu cần đở , tử không ngược lại đoán , giá trị hào lưỡng chế .

――――――――――――――――――――-

Ngày 13 tháng 9 0 3: 0 0( 0:2Bị) siêu16: 13( hai mươi sáu tháng tám )Tử dậu mùi dần + tửTí sửu không - 15Tây Hán MỗVsNữu Kaz(2 .0 0 , 3.55 , 3 .75 )Sửu hợi dậu mùi tị mãoSơn sét di ( năm du lịch ) tý dần thầnTuấtTý dần                                 tịMãoSửu                       nguyệt lệnh hai lần bị quản chế .Quẻ vượng cần chế , hào Thế tuất làm vui hào , yếu.Thế vượng cần chế , giá trị chế , gặp hào hào Ứng gặp không không được chế , hao tổn không được là chế , đội khách thắng .

――――――――――――――――――――-

Ngày 13 tháng 9 2 1: 0 0 ( 0:3Bị) quan 2: siêu 5( hai mươi sáu tháng tám )Tử dậu mùi hợi + tửTí sửu không ― 0Phương tây Bố LaVsLai tiếp xúc thành(3.38 , 3.36 , 2.2 1 )Tý dần thần ngọ thân tuấtTrạch gió lớn qua ( bốn du lịch ) sửu hợi dậuHợiDậu mùiTửDầnThần                       nguyệt lệnh hai lần bị quản chế .Quẻ vượng cần chế , hào Thế hợi làm ác hào , vượng .Hào Thế vượng cần chế , cung giá trị đều là đở .

――――――――――――――――――――-

Ngày 13 tháng 9 23:3 0 ( 0: 1Bị) siêu 6: 12 ( hai mươi bảy tháng tám )Tử dậu thân tử + mãoTí sửu không - 17TottenhamVsAi phất bỗng nhiên(2 .0 3 , 3 .4 0 , 3.85)Mùi tị mãoGió núi cổ ( năm quy ) sửu hợiDậuTuất tý dầnMùiTịMãoQuẻ yếu cần đở , hào Thế dậu làm ác hào , vượng .Thế nhược cần đở , giá trị không được chế , vượng hào chế thế .

――――――――――――――――――――-

Ngày 15 tháng 9 0 1: 0 0 ( 0:2Bị) siêu 9:7   ( hai mươi tám tháng tám )Tử dậu dậu sửu + tửTí sửu không ― 16Tạ phỉ liênVsLang đội(3.23 , 2.87 , 2.57 )Tý dần thầnThiên Sơn độn ( một 3 ) thầnNgọThân ngọ thân tuất                                   sửuHợiDậuTất cả lực lượng đều tập trung vào năm , lúc này , niên chi của năng lượng vượt qua 5 0 % .                     quẻ yếu cần đở , hào Thế ngọ hỏa làm ác hào , sửu không không được hối ngọ hỏa , ngọ lửa mạnh , đội khách thắng .Hào Thế vượng cần chế , giá trị không không được chế , lân hào một chế một không chế hào , ứng không được chế .

――――――――――――――――――――-

Ngày 15 tháng 9 0 3: 15( 1:3Bị) siêu 15:4 ( hai mươi tám tháng tám )Tử dậu dậu dần + sửuTí sửu không ― 18Bố trí kém bỗng nhiênVsThiết Nhĩ Tây(5 .72 , 4 .27 , 1.57 )Mão sửu hợi dậu mùi tịThiên Thủy Tụng ( ba du lịch ) dần thần ngọNgọThân tuấtTịMão sửuQuẻ từ yếu cần chế , hào Thế ngọ hỏa làm ác hào , vượngHào Thế từ mạnh cần đở , ngọ bang chủ 1 , dần bất sinh khách 1 , thân không được hao tổn? Giá trị dần bất sinh khách 1 .――――――――――――――――――――-

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p