Chia sẻ

{ Bắt đầu]Lục hào dự đoán "Động biến tổ hợp" khiến hào suy bại của hình thức 2 0 -5- 1

Phương tây mộc dịch biết nhà 2 0 22- 12-28 Tuyên bố vu cát Lâm

Chương trước khóa , chúng ta học tập hào động hóa phá ở bên trong củaHào động hóa nguyệt phá, hôm nay nóiHào động hóa nhật phá.

Kiến thức giờ: nhật phá của khái niệm bao gồmPhá cùng ám độngHai loại hình thức .

Nhật phá:Là chỉ hào tại nguyệt lệnh tình trạng dưới suy bại của đồng thời được nhật khiến tương xung , là Nhật phá .

Ám động:Là chỉ hào tại nguyệt lệnh tình trạng dưới vượng tướng của đồng thời được nhật khiến tương xung , là ám động ( đây là hào ám động lý luận một loại trong đó hình thức , cụ thể lý luận hậu kỳ sẽ có chuyên môn thiên chương giảng thuật ) .

Hào động hóa nhật phá:Từ mặt chữ bên trên liền có thể lý phân giải , hào động sau đó của biến tại hào nguyệt lệnh dưới suy bại , lại cùng nhật khiến tương xung là hóa nhật phá .

Cho ví dụ như sau:

Như đồ: Quan quỷ dậu kim hào , tháng sinh lệnh tử thủy là suy bại , được nhật khiến Mão mộc tương xung chính là nhật phá .

Như đồ: tử tôn Thân kim hào , được nguyệt lệnh Tuất thổ sinh là vượng tướng , được nhật khiến Dần mộc tương xung là ám động

Như đồ: tử tôn mùi thổ hào động biến Thê tài Thân kim , hào biến Thê tài Thân kim tháng sinh lệnh tử thủy là suy bại , được nhật khiến Dần mộc tương xung nhật phá .

Giả thiết chúng ta xem bói con cái chuyện , như vậy lấy dụng thần là tử tôn mùi thổ , dụng thần tử tôn mùi thổ động mà thay đổi nhật phá là suy bại . Quẻ tượng là hung .

Quẻ Ví dụ phân tích:

1 . Lấy dụng thần:Xem phần mộ tổ tiên , cũng chính là xem mộ tổ của phong thuỷ .

Phong thuỷ quẻ dụng thần làm sao chọn đây? Mọi người phải nhớ kỹ chỗ có phong thủy quẻ xem , đều thuộc về "Xuất hiện tình hình quẻ" phạm trù , đây mới thực là đoán biết phong thủy quẻ "Vẽ rồng điểm mắt" của mấu chốt .

Xuất hiện tình hình quẻ , tên như ý nghĩa , là chỗ xem hỏi sự tình hoặc vật của trước mắt tình trạng .

2 . Đoán cát hung:Căn cứ quẻ tượng , chúng ta có thể xem đến đây là một bức sinh động của hình tượng , thể hiện ra một cái rõ ràng của xu thế tuyến lộ đồ , từ hào biến huynh đệ Thân kim ngọn nguồn bắt đầu , Thân kim sinh Hợi Thủy , Hợi Thủy sinh Dần mộc , Dần mộc sinh tị hỏa , chủ quẻ yêu cầu của công danh hào Quan quỷ , dòng dõi hào Tử tôn , đều ở đây bức họa ở bên trong, theo lý thuyết cần phải tranh công danh có công danh , dây bằng rạ tự có dòng dõi a, vấn đề ở chỗ nào đây? Mọi người đoán ngọn nguồn huynh đệ Thân kim hào , bởi vìThân kim tại nguyệt suy tình hình trạng thái dưới được nhật khiến xung động mà nhật phá, khiến toàn bộ động lực liên không cách nào hữu hiệu chuyển động , đây chính là nguyên nhân chỗ .

3 . Suy ứng kỳ:Quẻ này chưa hề nói đến ứng kỳ của vấn đề , nhưng mà dã hạc lão nhân xuất cho vậy phương án giải quyết: "Nếu có thể khiến thủy quy tào , không đến bàng lưu giả , sang năm khởi dụng , lại bái thềm son , thân tuổi nhất định sinh lân loại" . Cũng chính là chỉ phải giải quyết ngọn nguồn Thân kim của vấn đề , như vậy phải quan có thể được quan , dây bằng rạ có thể được tử .

Từ nơi này quẻ Ví dụ ở bên trong, chúng ta có thể đoán tới lục hào dự đoán lớn mạnh , thật của có thể ứng dụng vào chúng ta cuộc sống của mọi mặt vấn đề , nguyên do đồng bạn cố lên nha

Chú thích:Trở lên lý luận xuất từ Chu thần bân lão sư 《 cổ bói chân thuyên 》

Quẻ Ví dụ phân tích - nữ thần cùng của ta nhân duyên

Quẻ Ví dụ phân tích - chúng ta năng lượng hợp lại sao

Quẻ Ví dụ phân tích - tình hình bệnh dịch phía dưới của công việc đi con đường nào

Quẻ Ví dụ phân tích - chúng ta năng lượng kết hôn sao

Lục hào dự đoán   "Động biến tổ hợp" khiến hào suy bại của hình thức 2 0 -3

Lục hào dự đoán     "Động biến tổ hợp" khiến hào suy bại của hình thức 2 0 -4

Lục hào dự đoán   "Động biến tổ hợp" khiến hào suy bại của hình thức 2 0 -5

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

  p