Chia sẻ

{ Bắt đầu]Chu dịch quẻ tự suy luận tinh hoa đồ tụ tập

Cửu cung các 2 0 24- 0 5- 12 Tuyên bố tại chiết giang

Tổng đồ

Thứ nhất tụ tập điện nền tảng nguồn gốcThứ hai tụ tập vận hóa cùng trói buộc

Thứ ba tụ tập từ đặc biệt đến một loại cùng phổ biến tính thăng hoa

Thứ tư tụ tập biến đổi đúc thành mới cách cục

Thứ năm tụ tập cách cục bản đồ bên trên tự quẻ cùng bản thể định nghĩa

Thứ sáu tụ tập bản thể kết cấu của xương cấu hình thái

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương

  p