Quét xem mã hai chiều đăng ghi chép

Mở raCá nhân thư viện APP
Tại [ của ta ] giao diện mở ra quét một cái

Đăng ghi chép
Thứ ba phương đăng ghi chép:

Không khóa xã giao sổ sách số của đã đăng kí người sử dụng , sử dụng xã giao sổ sách số đăng ghi chép sẽ sáng tạo nợ mới số

Có ở đây không hạn dung lượng của cá nhân mây phương diện thư viện ,
Chia sẻ kiến thức cùng người sinh từng chút

Lắp đặt sử dụngVõng văn trích tay,
Giữ kỹ văn chương hình ảnh video

Tại máy tính phương diện điện thoại phương diện đọc cùng lúc ,
Đi đến có thể mà đoán đến đó trẻ

< hoặcfor m >

 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>